Featured

三千佛寶懺 拜佛功德難思量,歷劫冤業即消烊,福祿慧黠長壽臨,來世得生莊嚴相

(本報訊)芝城雷藏寺於深秋楓紅時節迎來一年一度的佛說千佛洪名寶懺大法會,由來自臺灣的釋蓮紫上師主壇,本寺的釋蓮騰法師、釋蓮化法師、釋蓮情法師、釋蓮唯法師護壇。十一月九日上午十點開懺、禮拜過去莊嚴劫千佛;次日星期天、禮拜現在賢劫千佛;隔週六、十一月十六日結懺、繼續禮拜未來星宿劫千佛。…………………………………………………………….

IMG_0170

大殿合影

IMG_0173

事業金剛户外施食靈眾

經雲:“念佛一聲,福增無量,禮佛一拜,罪滅河沙”。蓋禮佛拜懺可熄滅累世冤愆、增福長慧、消災延壽,來世所生之處常遇三寶。懺之意義即發露懺悔往昔所做之過、誓不再犯。行者至誠禮拜諸佛矣,復得淨行持戒,遠離名利,慎勿嫉妒以保持身口意之清淨,所得福利妙不可言也。

IMG_0171

蓮紫上師演化超度手印

結懺翌日,十一月十七日、星期天下午一點半啟建地藏王瑜伽焰口法會。 釋蓮紫上師主壇,釋蓮騰法師、釋蓮化法師、釋蓮唯法師護壇。上師演化超度手印,法師團帶領事業金剛引領亡靈皈依三寶矣、觀想供品變化成無量無邊之清涼飲食施予眾亡靈,受供之靈眾皆得飽滿。
千佛寶懺暨地藏王瑜伽焰口法會佛光普照、冥陽兩利、眾等咸蒙法益,法會吉祥圓滿。

Categories: Featured, 僑社新聞

Tagged as: